Kezdőlap

 

55. évfolyam 2. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va552.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-54. évfolyam összes száma.
Az Archívum egyben letölthető torrent segítségével.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a
hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért,
hogy senki se dicsekedjék.”

(Ef 2,8-9)

A következő, 55/3. szám megjelenése 2017. év végén várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Online olvasható a kis képre kattintva is:   Vetés és Aratás 55. évfolyam 2. szám

Kedves Olvasó! 

    Ebben az évben a reformáció, a megújító hitmozgalom kezdetére és máig tartó hatására emlékezünk. Ennek kapcsán felragyognak előttünk azok a kulcsszavak, amelyek ezt az eseményt fémjelzik: az Ige, Jézus Krisztus, a kegyelem és a hit.
De ebből a négy jellemzőből kiemelkedik valaki, akiben a többi három valósággá válik, és tökéletes egységgé kapcsolódik. Ez a valaki Jézus Krisztus. Hiszen:
* Ő maga az Ige (Jn 1,1-5.14);
* Őbenne nyertünk ingyen kegyelmet (Jn 1,16; Róm 3,24);
* Őtőle kaptuk meg az üdvözítő hit ajándékát (Zsid 12,2; Róm 5, 1-2).
Tehát Jézus Krisztus a kezdet és a vég, Ő minden mindenekben.
Ha valaki Őrajta kívül keresi a bűnbocsánatot és az örök életet:
– akkor az Ige, Isten szava nem jelent számára biztos mércét, azt saját kívánsága szerint változtathatja (2Tim 4,3-4);
– akkor a kegyelmet meg lehet vásárolni, vagy emberi teljesítménnyel kiérdemelni;
– akkor a hit – „minden út Istenhez” vezet alapon – csak elmélet, saját elképzelés, vallásos szertartási kellék lesz.
Ezzel ellentétben, a „megreformált” lelkek tudják, vallják és hirdetik: „…a Názáreti Jézus Krisztus… lett a sarokkő, …és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (Csel 4,10-12).
Ebben a drága bizonyosságban álljunk meg szilárdan az elkövetkező időkben is, várva a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét az Övéiért!
SOLI DEO GLORIA – Egyedül Istené a dicsőség!

        Soproni János